Tin tức

Bài tập vận dụng So – Such – Too – Enough

Bài tập vận dụng của cấu trúc so – such – too – enough nhằm giúp bạn sử dụng thành thạo hơn cấu trúc này!

TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ IELTS MỚI – CƠ HỘI BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG CỰC KHỦNG

Khóa học IELTS theo từng band điểm cam kết đầu ra 6.5+

Choose the correct answer

 1. Come on! Don’t walk ………..slowly.

       A. so

       B. such

 1. I’ve never read ………..an interesting book.

       A. so

       B. such

 1. Everything is …….expensive these days, isn’t it?

       A. so

       B. such

 1. It was……….a boring film that I fell asleep at once.

       A. so

       B. such

 1. The wind was ……….strong. It was difficult to sleep.

       A. so

       B. such

 1. I like Tom and Ann. They are ……….nice.

       A. so

       B. such

 1. I’m afraid I can’t remember. It was…….. a long time ago.

       A. so

       B. such

 1. After living there for ………long, he must know the town very well.

       A. so

       B. such

 1. Why are you in ……..a hurry?

       A. so

       B. such

 1. We have………much to do.

       A. so

       B. such

Choose the correct answer

 1. We have …………problems that we can’t go to bed early.

       A. so many

       B so much

 1. Why have you got………….furniture?

       A. so many

       B. so much

 1. There was………….food that everyone ate too much.

       A. so many

       B. so much

 1. There were…………guests that there wasn’t enough food.

       A. so many

       B. so much

 1. Why did you buy ……….beer?

       A. so many

       B. so much

Rewrite these sentences using the cues provided with SO/ SUCH/ TOO/ ENOUGH.

 1. We went to bed early because we were very tired.

______________________________________________

 1. The lesson is very difficult. We can’t understand it.

______________________________________________

 1. The car is so old that he doesn’t want to drive it.

______________________________________________

 1. The weather was very cold. We couldn’t go out.

______________________________________________

 1. She is old. She can work by herself. (Enough)

______________________________________________

 1. The children were very late. They couldn’t see the display of fireworks. (Too)

______________________________________________

 1. The play was very amusing. They enjoyed it. (Enough)

______________________________________________

 1. The room is so tidy that it took us one hour to clean it.

______________________________________________

 1. It is so early that we can’t go out.

______________________________________________

 1. Alice had so many exercises to do that she couldn’t go out.

______________________________________________

 

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer

 1. A
 1. B
 1. A
 1. B
 1. A
 1. A
 1. B
 1. A
 1. B
 1. A

Choose the correct answer

 1. A
 1. B
 1. B
 1. A
 1. B

 

Rewrite these sentences using the cues provided with SO/ SUCH/ TOO/ ENOUGH.

 1. We were so tired that we went to bed early.
 1. It is such a difficult lesson that we can’t understand it.
 1. It is such an old car that he doesn’t want to drive it.
 1. The weather was too cold for us to go out.
 1. She is old enough to work by herself.
 1. It was too late for the children to see the display of fireworks.
 1. The play was amusing enough for them to enjoy.
 1. It is such a tidy room that it took us one hour to clean.
 1. It is too early (for us) to go out.
 1. Alice had such exercises to do that she couldn’t go out. 

Với phần bài tập trên, ICE mong rằng bạn đã có thể vận dụng thành thạo cấu trúc so – such – too – enough vào bài tập cũng như giao tiếp hàng ngày. ICE hân hạnh được đồng hành cùng bạn trên con đường tri thức bao la!

👉 ĐĂNG KÝ THI THỬ IELTS FULL 4 KỸ NĂNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TẠI ICE: https://bit.ly/Freeieltstest

 

Bình luận “Bài tập vận dụng So – Such – Too – Enough

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *